جنگ ، جنگ امروز و دیروز نیست... دشمن دیگر نمیتواند با مسلمانان بصورت نظامی بجنگد ، نقشه جدید آنها عملیات های روانی است. #عملیات_روانی سال هاست که شروع شده و افکار مردم را تخریب میکند. ...

جنگ ، جنگ امروز و دیروز نیست... دشمن دیگر نمیتواند با مسلمانان بصورت نظامی بجنگد ، نقشه جدید آنها عملیات های روانی است. #عملیات_روانی سال هاست که شروع شده و افکار مردم را تخریب میکند. قدرت رسانه را دستکم نگیرید ، رسانه به شما دیکته میکند که چه بپوشید ، ...

#ایران #افغانستان #خراسان

#ایران #افغانستان #خراسان

جان ایران جان افغانستان . . . #ایران #افغانستان #کابل #تهران

جان ایران جان افغانستان . . . #ایران #افغانستان #کابل #تهران

سفرنامه فرار را در اینستاگرام ، فیسبوک ، تلگرام بنده بخوانید. @javidrezahosseini

سفرنامه فرار را در اینستاگرام ، فیسبوک ، تلگرام بنده بخوانید. @javidrezahosseini

" سفرنامه رد مرز " را در تلگرام ، فیسبوک ، اینستاگرام بنده بخوانید. به نشانی: @javidrezahosseini