نداریم!نمیخوایم!!!

نداریم!نمیخوایم!!!

اگه تونستی!!!

اگه تونستی!!!

بکوپ لایکوبخاطر عشقمون ،نفسمون عموتتل گل.هرکی لایک نکنه تتلی...

بکوپ لایکوبخاطر عشقمون ،نفسمون عموتتل گل.هرکی لایک نکنه تتلی...

اگه تاالان برای کسی زندگی کردم قطعا ازش شکست خوردم میخوام وا...
۱

اگه تاالان برای کسی زندگی کردم قطعا ازش شکست خوردم میخوام وا...

عشق خودمه.زندگی

عشق خودمه.زندگی

ازوقتی رفتی خوشحال ترم اهای اونی که فک میکنی اگه بری میمیرم ...

ازوقتی رفتی خوشحال ترم اهای اونی که فک میکنی اگه بری میمیرم ...

... لایک کنیدخووووووو

... لایک کنیدخووووووو

من که موافقم باهاش

من که موافقم باهاش