هیچ کدام شما چی؟
۲

هیچ کدام شما چی؟

هردو خفه بشن بهتره نظرت چیه؟
۳

هردو خفه بشن بهتره نظرت چیه؟

چندتا بازی قدیمی گذاشتم که کسی دیگه یادی ازاین بازی ها نمیکن...
۳

چندتا بازی قدیمی گذاشتم که کسی دیگه یادی ازاین بازی ها نمیکن...

هیچ کدام
۲

هیچ کدام

بفرمایید
۴

بفرمایید