kamran786

kamran786

امتیاز
2119410
دنبال کننده
1348
دنبال شونده
178
2

چه زیباست این چرخ و فلک روزگارهر چه می چرخد زیباتر میشودبا خ...

2

بعضی موقع هاباید رفتباید گذشتباید تغیر کردباید با مشکلات جنگ...

3

بعضی موقع هاباید سکوت کردباید صبر کردباید دید سرموشت چگونه ب...

2

گل در بر تو ای گلهیچ است چو این گل هاارزان نفروش خود رادر با...

1

صبرنشانه ی عزتشما خواهد بودیعنی چرخ وفلک مدامدر حال حرکت است...

بارانرا دوست دارمچون فقطامدن را بدونه ریابلد استای جانان منت...

تجربه همیشه ثابت کردهانسان نباید دل خوش بهبزرگی در زمان کوتا...

چه بسیارسفر باید کردتاپخته شود خامیقرار نیست همیشه بی راههرو...

4

بوی عطر نابمیرسد به جانگویا بهار نزدیک ونزدیکتر از لحظهمیرسد...

باید خندیدبه تمام مشکلاتقصمت وتقدیر از ان اوستکه سرنوشت ما ر...

سلاممهربانبرقراری روزت شادهر روزت شاد اری مهربان خودتو پیدا ...