پایان ندارد روزگار تو چه کردی مهربانجای فصل های هر دم عوض می...
۲

پایان ندارد روزگار تو چه کردی مهربانجای فصل های هر دم عوض می...

تورا دوس دارمچون به تونگاه میکنم اتشدرونم شعله ور میشودودیوا...
۲

تورا دوس دارمچون به تونگاه میکنم اتشدرونم شعله ور میشودودیوا...

بعضی هامثل شمع همیشه در حالانرژی خوب دادن در شرایط سخت به دی...

بعضی هامثل شمع همیشه در حالانرژی خوب دادن در شرایط سخت به دی...

چه زیبا می نگری توچون میدانی#چشمانم در روبروی توستفقط کمی به...
۱

چه زیبا می نگری توچون میدانی#چشمانم در روبروی توستفقط کمی به...

همیشه قرار نیستدر اوج باشیدریا با ان بزرگیشهمیشه ارام نیستزن...
۲

همیشه قرار نیستدر اوج باشیدریا با ان بزرگیشهمیشه ارام نیستزن...

پرواز چه شیرین استپس باید گذشت از گذشتهو به فکر اینده بود اا...
۲

پرواز چه شیرین استپس باید گذشت از گذشتهو به فکر اینده بود اا...

غرق در شور وهستیامان ازغرورو خودپسندیچندی زپی یار و شادومستی...
۳

غرق در شور وهستیامان ازغرورو خودپسندیچندی زپی یار و شادومستی...

بعضی از ادم ها خیلی مهران وشادن وبعضی از انهاخیلی  خوب و باح...
۱

بعضی از ادم ها خیلی مهران وشادن وبعضی از انهاخیلی خوب و باح...

می درخشیهمچو ماه تو نزدکتر از انی هستیکه من فکرش را میکنمتو ...

می درخشیهمچو ماه تو نزدکتر از انی هستیکه من فکرش را میکنمتو ...

صبح زیبایعنی از درون شاد باشییعنی داشتن #تواری انچه درباره ت...
۱

صبح زیبایعنی از درون شاد باشییعنی داشتن #تواری انچه درباره ت...

پناه هم بدهتو علع سلاحمکرده ای و منتظر تیر برانت مانده امچه ...
۲

پناه هم بدهتو علع سلاحمکرده ای و منتظر تیر برانت مانده امچه ...

بزق چشمانتعجب نوری دارد ای مهربانگویا دوان دوانبه سراغ جان د...

بزق چشمانتعجب نوری دارد ای مهربانگویا دوان دوانبه سراغ جان د...

همیشه رفتارانسان خیلیمهم استیعنی بعضی هاگاهی بهنعل میزنن وگا...

همیشه رفتارانسان خیلیمهم استیعنی بعضی هاگاهی بهنعل میزنن وگا...

عبور باید کرد از گذشتهتا رسیدن به فردای بهترتوخودت را گم کرد...

عبور باید کرد از گذشتهتا رسیدن به فردای بهترتوخودت را گم کرد...

#تو همیشههستی درفال منو چقدردوس داشتنیهست جانان من ا
۴

#تو همیشههستی درفال منو چقدردوس داشتنیهست جانان من ا

خدمت بهخلق خداینی ماسک زدن وجلوگیری از شیوع کروناپس باهم مهر...
۲

خدمت بهخلق خداینی ماسک زدن وجلوگیری از شیوع کروناپس باهم مهر...

تو دراسمان چشمانمن هستی ای مهربانگویا از خود غافل شده اییا ب...
۲

تو دراسمان چشمانمن هستی ای مهربانگویا از خود غافل شده اییا ب...

همیشهنگران تو هستماما تو هرگز متوجه نشدی اچقدر زیباستبی انکه...
۱

همیشهنگران تو هستماما تو هرگز متوجه نشدی اچقدر زیباستبی انکه...

خود گلی هستیاز گلستان عشق ودوست داشتنیای مهربانکه گل در براب...
۱

خود گلی هستیاز گلستان عشق ودوست داشتنیای مهربانکه گل در براب...

همیشه گذشت بهترین راه برایحفظ ارامش انسان مفید بودهچرا که هم...

همیشه گذشت بهترین راه برایحفظ ارامش انسان مفید بودهچرا که هم...