خاطره

kh4421

به فردا بگو نیاید من هنوز دیروزم را زندگی نکرده ام.....

ﺳﺮﺍ ﭘﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﺭﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ / ﻭﻟﯽ ﺩﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺴﭙﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﭼﻮﮔ...
۴۵۴

ﺳﺮﺍ ﭘﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﺭﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ / ﻭﻟﯽ ﺩﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺴﭙﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﭼﻮﮔ...