خنده خانه

khandekhane

وقتی وارد این صفحه شدی غم و غصه اکیدا ممنوع است ❤❤❤

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۴۱

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

یه گروه تلگرام عضو شدم کاربراش خیلی باحالن همه خل و چلن :fac...
۴

یه گروه تلگرام عضو شدم کاربراش خیلی باحالن همه خل و چلن :fac...

امروز بازار دلبری بدجوری کساده :expressionless_face::express...
۱۰

امروز بازار دلبری بدجوری کساده :expressionless_face::express...

جالتون خالی اومدم پیتزا ۵ تومنی با یه نوشابه رایگان بخورم تا...
۴۸

جالتون خالی اومدم پیتزا ۵ تومنی با یه نوشابه رایگان بخورم تا...

عکسمو میدارم تا اونایی که دارن از کنجکاوی میمیرم از مرگ نجات...
۲۱

عکسمو میدارم تا اونایی که دارن از کنجکاوی میمیرم از مرگ نجات...

عکسمو میدارم تا اونایی که دارن از کنجکاوی میمیرم از مرگ نجات...
۲۴

عکسمو میدارم تا اونایی که دارن از کنجکاوی میمیرم از مرگ نجات...

عکسمو میدارم تا اونایی که دارن از کنجکاوی میمیرم از مرگ نجات...
۱۹

عکسمو میدارم تا اونایی که دارن از کنجکاوی میمیرم از مرگ نجات...

وقتی خودش خودشو انقد حقیر میدونه توقع داری نظر دیگران نسبت ب...
۲۸

وقتی خودش خودشو انقد حقیر میدونه توقع داری نظر دیگران نسبت ب...

خدایی دخترا خیلی خنگن با دو تا حرف خر میشن :grinning_face_wi...
عکس بلند
۵۲

خدایی دخترا خیلی خنگن با دو تا حرف خر میشن :grinning_face_wi...

فقط یک ماه باهاش نبودم سرم هوو اورد :face_with_tears_of_joy:...
عکس بلند
۱۳

فقط یک ماه باهاش نبودم سرم هوو اورد :face_with_tears_of_joy:...

چهار شنبه نشد که کار نیکی بکنیمیا این که با ترقه انفجار شیک ...
۳

چهار شنبه نشد که کار نیکی بکنیمیا این که با ترقه انفجار شیک ...

خدایی اگه اون دوس دخترام :girl::woman::emoji_modifier_fitzpa...
۳۴

خدایی اگه اون دوس دخترام :girl::woman::emoji_modifier_fitzpa...

دیروز تو خیابون با یه دختره اشنا شدم :grinning_face_with_smi...
۳

دیروز تو خیابون با یه دختره اشنا شدم :grinning_face_with_smi...

پسته کیلوهه ۷۵ هزار تومن :expressionless_face:
۳

پسته کیلوهه ۷۵ هزار تومن :expressionless_face:

پول که نداشته باشی باید تو خود بیمارستان از درد به خودت بپیچ...
۱۲

پول که نداشته باشی باید تو خود بیمارستان از درد به خودت بپیچ...

وقتی یه دختر میخواد تو خیابون ۱۲ متری ماشینشو پارک کنه:expre...
۱

وقتی یه دختر میخواد تو خیابون ۱۲ متری ماشینشو پارک کنه:expre...

چه خوشگل خوابیده :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of...
۷

چه خوشگل خوابیده :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of...

بهترین راهه خر کردن دخترا اینکه الکی از لاکشون تعریف کنی :gr...
۴۸

بهترین راهه خر کردن دخترا اینکه الکی از لاکشون تعریف کنی :gr...

یادش بخیر دیروز همین موقع سمنان بودم عین کویر لوط بود یه ماش...
۲

یادش بخیر دیروز همین موقع سمنان بودم عین کویر لوط بود یه ماش...

میگن این ویدیو رو قبل از مرگش ضبط کردهواقعا وقتی این کلیپو د...
۷۳

میگن این ویدیو رو قبل از مرگش ضبط کردهواقعا وقتی این کلیپو د...