آخییییییییییی ترسیده ...

آخییییییییییی ترسیده ...

استقلالی هاش  لایک کنن...درود بر استقلالی هااااااااااااا

استقلالی هاش لایک کنن...درود بر استقلالی هااااااااااااا

لرستان .خرم آباد .پل شهدا

لرستان .خرم آباد .پل شهدا

لرستان .خرم آباد .میدان کیو

لرستان .خرم آباد .میدان کیو

RONALDO خیلی دوست دارم دادا

RONALDO خیلی دوست دارم دادا

اروم جونم یا حسین ورد زبونم یا حسینتا به ابد عشق منی نام و ن...

اروم جونم یا حسین ورد زبونم یا حسینتا به ابد عشق منی نام و ن...

خدایا......؟

خدایا......؟

بسوزه پدر عاشقی.

بسوزه پدر عاشقی.

از پشت خنجر خوردم.

از پشت خنجر خوردم.

به این میگن فیل خیلی خوشگله.

به این میگن فیل خیلی خوشگله.