رو نمایی از یه #جلبک کوچولوی 10ساعته :)جوری عمیق خوابیده هر ...
۱۴

رو نمایی از یه #جلبک کوچولوی 10ساعته :)جوری عمیق خوابیده هر ...

#تِوون یکی به پنجره میکوبید 11شب بودهمین که پنجره رو باز کرد...
۱۶

#تِوون یکی به پنجره میکوبید 11شب بودهمین که پنجره رو باز کرد...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...