#اربعین
۳

#اربعین

سربازان گمنام:..حضرات شتر مرغ!.به شتر مرغه میگن تخم بذار میگ...

سربازان گمنام:..حضرات شتر مرغ!.به شتر مرغه میگن تخم بذار میگ...

#روشنفکران
۵

#روشنفکران

#عید_غدیر_مبارک
۲

#عید_غدیر_مبارک

#بسیج_سایبری#سپاه
۱

#بسیج_سایبری#سپاه

#بسیج_سایبری#سپاه

#بسیج_سایبری#سپاه

#بسیج_سایبری#سپاه
۴

#بسیج_سایبری#سپاه

#بسیج_سایبری#سپاه

#بسیج_سایبری#سپاه

#بسیج_سایبری
۳

#بسیج_سایبری