Sara2882

kosarrtx

برگ از درخت خسته میشه پاییز همش بهونه است...

😍 😍 ...

😍 😍 ...

یه روز از خواب پا میشی و میبینی همه دردات پاک شده و سرشار از انرژی هستی از جلوی آینه رد میشی و خودت رو نمیبینی و میبینی روی تخت جا موندی....

یه روز از خواب پا میشی و میبینی همه دردات پاک شده و سرشار از انرژی هستی از جلوی آینه رد میشی و خودت رو نمیبینی و میبینی روی تخت جا موندی....

شب با رویا هات بخواب و صبح با برنامه هات بیدار شو

شب با رویا هات بخواب و صبح با برنامه هات بیدار شو