کورش قیصری نیا

kourosh1975

مهندس عمران
مدیر عامل شرکت سامانه سازان عصر نوین

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی  در...

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی در...

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی  در...

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی در...

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی  در...

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی در...

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی  در...

دریافت‌ لوح تقدیر از نظام صنفی کشاورزی در‌فرمانداری باوی در...

عکس از : خبرگزاری شوشان

عکس از : خبرگزاری شوشان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951016001094

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951016001094

کورش‌ قیصری نیا ۲۷ آذر ۹۵

کورش‌ قیصری نیا ۲۷ آذر ۹۵

۲۷‌ آذز ۹۵

۲۷‌ آذز ۹۵

گاهی با کوتاه آمدن و گذشت، زندگی خود و دیگران را نجات دهیم.

گاهی با کوتاه آمدن و گذشت، زندگی خود و دیگران را نجات دهیم.

مدیر این مدرسه را باید طلا بگیرند. انسان بزرگی است و مطمئنا ...

مدیر این مدرسه را باید طلا بگیرند. انسان بزرگی است و مطمئنا ...

بهترین سلفی جهان

بهترین سلفی جهان

بدون شرح !!!

بدون شرح !!!

کیارستمی درگذشت .هر روز صبح که بیدا می شوم ، به همسایه هایم ...

کیارستمی درگذشت .هر روز صبح که بیدا می شوم ، به همسایه هایم ...

کورش قیصری نیا . اهواز

کورش قیصری نیا . اهواز