پسرم،علی جون  تولدت مبارک.دوستت دارم
۷

پسرم،علی جون تولدت مبارک.دوستت دارم

موجودی که در منزل یه فردی از باغک(بوشهر)پیدا شده بود.
۵

موجودی که در منزل یه فردی از باغک(بوشهر)پیدا شده بود.