«!؟..٫-بمولا-٫..؟!»

ll.xixix.ll

@Dokhi.magror
@mahdis_1
@lInda_fr
@niysha.army
@o_zra_o
@maaaahdis
@miss_ffn
@xmelow
@Sweetcahdykoo
@be-to-cheh

@sarina.85
@Raziiii
@Discord
@S_e_t_a_y_e_s_h

امتیاز
20370
دنبال کننده
259
دنبال شونده
241
12

حاجی پشمام 😨💔🚶

5

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∩_∩ („• ֊ •„) •━...

5

مه به وقت بیمارستان 😂💔🖇🚶ولی اون بیمارستان نیست جلو منا اون م...

28

باحاله 😐💔🚶

مثلا روم زوم کنی بوم بوم کن قلبت ✋😳❤

می‍شه ج‍‌‍اکش ب‍‌ازی رو ب‍ذارید کنار . !

4

خیا‍ل‍ت ‍ر‍احَ‍‌ت !صُ‍‌ب کِ‍ ب‍‌شہ ؛ بی‍‌ش‍‌تَر ‍از ‍ام‍‌شَ‍...

21

وات فاخ 😐💔🖇😒

3

داداشیم فالواش 💋💔🚶@mr_mamad

نب‍‌خ‍‌ش ب‍‌زا ی‍‌اد ب‍‌گیرن اش‍‌تب‍‌اه کردن ت‍‌و ح‍‌والی‍‌ت...

همہ دنی‍‌ا ه‍‍‌م #نگ‍‌رآن‍‌ت ب‍‌اش‍‌ن فق‍‌ط نگ‍‌رانۍ ‌‍ه‍اۍ ...

1

مَن‌بی‌عاطِفِح‌نیصَم!:)"🙂'🖤"فَقَدیادگِرِفدَم‌کَمتَراَزقَلبَم...

42

یہ ‌حس ‌های‍‌ی ‌هی‍‌چ‌ وق‍‌ت #ع‍‌وض ‌‌نمیشہ‌‌ مث‍‌ل #‌‌تنفر ...

8

واق‍‌ع‍‌ن‌چ‍‌طور‌دل‍‌ت‍‌ون‌م‍‌یاددله‌ک‍‌س‍‌ی‍‌وب‍‌شک‍‌ون‍‌ی‍...

م‍‌ی‍‌دون‍‌ی ، ان‍‌ق‍‌د #ف‍‌ک‍‌رم درگ‍‌ی‍‌ر ت‍‌وع‍‌ه ک‍‌ه دی...

ق‍‌ب‍‌ل ب‍‌س‍‌ت‍‌ن چ‍‌ش‍‌م‍‌ت آخ‍‌ری‍‌ن ن‍‌ف‍‌ری ک‍ہ م‍‌ی‍‌ا...

‏كس‍‌ي اصلا نبودنِ ما رو #مت‍‌وجہ نمي‍‌شہ چہ بر‍سہ بہ اين‍‌ك...

14

میخوام برم راهو تنهای تنها :+«(

7

- دَردات‍‌و دورِت نَ‍‌‌چ‍‌‌ی‍‌‌ن کِہ دی‍‌‌وار ش‍‌‌َنزی‍‌‌ر پ...

ما که «:+(این حرفا رو‌نداریم بگو مشکلت چی 💔🚶🖇