خوشحالم

خوشحالم

پسرا لو بدین زود تند سریعخخخخخخخ
۲

پسرا لو بدین زود تند سریعخخخخخخخ

چه ماهی هستین
۴

چه ماهی هستین

به سلامتی
۱

به سلامتی

هعیییییییی

هعیییییییی

چه میدانستم...

چه میدانستم...

شانس نداریم دیه

شانس نداریم دیه

قیامت میکنم...
۳

قیامت میکنم...

خر یه چی اونور تر

خر یه چی اونور تر

واقعا ازم نگیرش خخخخخ

واقعا ازم نگیرش خخخخخ