محمد

m.amiri4906

برای ''هرکسی'' که ادعای عاشقی میکند
در را باز نکن!
خیلی ها مثل '' بچه ها '' در میزنند
و فرار میکنند!!