من هنوز غرق گذشته ای هستم که نمیگذرد...
۱۵۲

من هنوز غرق گذشته ای هستم که نمیگذرد...