خداحافظ.                      همتونو دو...
۱۲

خداحافظ. همتونو دو...

اینم کاز خودمخ
۱

اینم کاز خودمخ

اینم کارخودمه
۲

اینم کارخودمه

خودم درست کردم
۳

خودم درست کردم

لایک میکنی عایا؟
۱

لایک میکنی عایا؟

عینک قلبی

عینک قلبی

دخترونه

دخترونه

از عکس سیروان تقویم درس کردم با فوتو فانیا

از عکس سیروان تقویم درس کردم با فوتو فانیا

امضای سیروان جوون

امضای سیروان جوون

سیروان
۳

سیروان

سیروان..ساعت نه یه خیابون منه تنها...یه عالم فکر نم بارون چن...

سیروان..ساعت نه یه خیابون منه تنها...یه عالم فکر نم بارون چن...

خخخخخ

خخخخخ

کی میخواد؟
۴

کی میخواد؟

ice cream
۱

ice cream