سپاه صابرین حافظ جان ما

سپاه صابرین حافظ جان ما

محسن آمد. اما محسن بی...آمد.

محسن آمد. اما محسن بی...آمد.

اقا بیام حرم یانه

اقا بیام حرم یانه

یا حسین بن علی

یا حسین بن علی

قربونه هرستون

قربونه هرستون

چاکر رفیقامم

چاکر رفیقامم