پرسپولیس
۱

پرسپولیس

پرسپولیس

پرسپولیس

بهار در هشنیز

بهار در هشنیز

عکس قدیمی البته فوتوشاپ شده

عکس قدیمی البته فوتوشاپ شده

سد میلون هشنیز
۱

سد میلون هشنیز

بهار هشنیز

بهار هشنیز

یا الله

یا الله

این رو خودم گرفته بودم عصر 23/9/88  الله و محمد نوشته
۱

این رو خودم گرفته بودم عصر 23/9/88 الله و محمد نوشته

تقدیم همه دوستان گلم
۱

تقدیم همه دوستان گلم

اینجا بهش میگن برند یه جای بسیار خوش اب و هوا
۱

اینجا بهش میگن برند یه جای بسیار خوش اب و هوا

در هشنیز

در هشنیز