مه🌙ناز

mahnaz.he

instagram.com/klipask8
‍ شهر رشت «شهر من شهر بهاران شهر رشت شهر جنگل شهر خوبان شهر رشت/ آسمانش ابرهای رنگ رنگ هم زمستانش گلستان شهر رشت/ کوچه ها پس کوچه های آشتی خاطرات خوب باران شهر رشت

بیشترین عشق جهان را
به سوی تو می‌آورم...
چرا که هیچ چیز درکنار من
از تو عظیم تر نبوده است...

🍁 🍁💖🌹