ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﻮشاملوشاملو:ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ...
۱۸

ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﻮشاملوشاملو:ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ...

یک گریم متفاوت ....مصطفی زمانی
۱۷

یک گریم متفاوت ....مصطفی زمانی

ﺻﺪﺍﯼ ﻗــﻠــــﺐ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﻣ...
۲

ﺻﺪﺍﯼ ﻗــﻠــــﺐ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﻣ...

رفته بودیم بیرون برا تفریح بارون گرفت.ی اقایی این زود درست ک...
۹

رفته بودیم بیرون برا تفریح بارون گرفت.ی اقایی این زود درست ک...

نﻮﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩﻣﺠﯿﺪﯼ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ
۲۲

نﻮﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩﻣﺠﯿﺪﯼ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ

........
۲۷

........

فرشته من پرستو
عکس بلند
۱۱

فرشته من پرستو

مهناز افشار درگریمی متفاوت
۴

مهناز افشار درگریمی متفاوت

تنها شخصی را که میشناسم که معقول و سنجیده رفتار می کند, خیاط...
۴

تنها شخصی را که میشناسم که معقول و سنجیده رفتار می کند, خیاط...

ﺧﻮﺏ ﺩﻗﺖ ﮐﻦ :ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ، ﺩﺍﯾﯽ ﺯﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺳﺖ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﻧ...
۲۰

ﺧﻮﺏ ﺩﻗﺖ ﮐﻦ :ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ، ﺩﺍﯾﯽ ﺯﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺳﺖ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﻧ...

" دلم "
کمی " تو " را
دروغ چرا
خیلی
" تو "
را " بهان ه " می ...
۱۱

" دلم " کمی " تو " را دروغ چرا خیلی " تو " را " بهان ه " می ...

شمارو یاد چی میندازه¿
۹

شمارو یاد چی میندازه¿

¿¿¿¿
۲۱

¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿
۱۲

¿¿¿¿¿¿¿

؟؟؟؟
۱۳

؟؟؟؟

ﮔﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ...
۴

ﮔﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ...