😍😍😍

😍😍😍

😋😋😋

😋😋😋

برای آنچه کهدوستش‌ داریاز جان باید بگذریبعد می‌ماند زندگیو آ...
۱

برای آنچه کهدوستش‌ داریاز جان باید بگذریبعد می‌ماند زندگیو آ...

🌹🌹🌹

🌹🌹🌹

By accepting yourself and being fully what you are, your pre...
۱

By accepting yourself and being fully what you are, your pre...

😉😉😉
۱

😉😉😉

💖💖💖
۱

💖💖💖

🌹🌹🌹
۱

🌹🌹🌹

دوست کسی است کههمه چیز رادرباره‌ ی شما میداند ،و باز هم دوست...

دوست کسی است کههمه چیز رادرباره‌ ی شما میداند ،و باز هم دوست...

Liebe kann dich auch in den kältesten Wintern warm fühlen la...

Liebe kann dich auch in den kältesten Wintern warm fühlen la...

مواظب حرفاتون باشیدبعضی وقتا حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگ...
۱

مواظب حرفاتون باشیدبعضی وقتا حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگ...

شاید پریشانی هایمانبدهکاری به آدمهایی باشدکه صمیمانه به ما د...

شاید پریشانی هایمانبدهکاری به آدمهایی باشدکه صمیمانه به ما د...

به تو می گفتند که باید در زندگی موفق شد. من به تو می گویم که...

به تو می گفتند که باید در زندگی موفق شد. من به تو می گویم که...

خوشبختی دیگراناز خوشبختی توکم نمیکندوثروت آنان رزق تو راکم ن...
۲

خوشبختی دیگراناز خوشبختی توکم نمیکندوثروت آنان رزق تو راکم ن...

چشم خود بستمکه دیگر چشم مستش ننگرمناگهان دل داد زد دیوانه!! ...
۵

چشم خود بستمکه دیگر چشم مستش ننگرمناگهان دل داد زد دیوانه!! ...

sᏆᎾᏢ  fᎥᏞᏞᎥᏁᎶ  ᎽᎾuᏒ  hᎬᎪᏒᏆ  ᎳᎥᏆh  ᎳᎾᏒᏒᎥᎬs قلبت رو...با نگران...

sᏆᎾᏢ fᎥᏞᏞᎥᏁᎶ ᎽᎾuᏒ hᎬᎪᏒᏆ ᎳᎥᏆh ᎳᎾᏒᏒᎥᎬs قلبت رو...با نگران...

روزهای رفته را ورق میزنم، چه خاطراتی که زنده نمی شوند.چه روز...

روزهای رفته را ورق میزنم، چه خاطراتی که زنده نمی شوند.چه روز...

معشوقه توییشعـر تویی بغض منم من جولانِ قلم پیشِ نگاهت عددی ن...
۲

معشوقه توییشعـر تویی بغض منم من جولانِ قلم پیشِ نگاهت عددی ن...

اگر بودنتبه زندگی کسی معنا می دهدزندگیش را بی معنا نکن🆔 @bii...
۱

اگر بودنتبه زندگی کسی معنا می دهدزندگیش را بی معنا نکن🆔 @bii...

🇬🇧 You get in life what you have courage to ask for.تو زندگی...

🇬🇧 You get in life what you have courage to ask for.تو زندگی...