مرغِ باران می‌کشد فریاد دائم: ــ عابر! ای عابر! جامه‌ات خیس آمد از باران. نیست‌ات آهنگِ خفتن یا نشستن در برِ یاران؟… ابر می‌گرید باد می‌گردد و به زیرِ لب چنین می‌گوید عابر: ــ آه! ...

مرغِ باران می‌کشد فریاد دائم: ــ عابر! ای عابر! جامه‌ات خیس آمد از باران. نیست‌ات آهنگِ خفتن یا نشستن در برِ یاران؟… ابر می‌گرید باد می‌گردد و به زیرِ لب چنین می‌گوید عابر: ــ آه! رفته‌اند از من همه بیگانه‌خو با من… من به هذیانِ تبِ رؤیایِ خود دارم گفت‌وگو ...

۶ ساعت پیش
4K
هجرانی جهان را بنگر سراسر که به رختِ رخوتِ خوابِ خرابِ خود از خویش بیگانه است. و ما را بنگر بیدار که هُشیوارانِ غمِ خویشیم . خشم آگین و پرخاشگر از اندوهِ تلخِ خویش پاس ...

هجرانی جهان را بنگر سراسر که به رختِ رخوتِ خوابِ خرابِ خود از خویش بیگانه است. و ما را بنگر بیدار که هُشیوارانِ غمِ خویشیم . خشم آگین و پرخاشگر از اندوهِ تلخِ خویش پاس داری می کنیم، نگهبانِ عبوسِ رنجِ خویشیم تا از قابِ سیاهِ وظیفه ای که برگردِ ...

۶ ساعت پیش
4K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
5K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
4K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
4K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
4K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
3K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
3K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
3K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
2K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
1K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
1K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
1K
#طبیعت

#طبیعت

۱۵ ساعت پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
6K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
6K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
5K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
5K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
4K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
4K