فقط یه دهه ی شصتی میدونه

فقط یه دهه ی شصتی میدونه