اینا همش برای تو مهدی

اینا همش برای تو مهدی

خداکنه دوستم با این عکس خوشحال
۱

خداکنه دوستم با این عکس خوشحال

دوست دارم

دوست دارم

نمی دونم دوستم با این عکس خوشحال میشه یا نه
۱

نمی دونم دوستم با این عکس خوشحال میشه یا نه

دوست دارم یامین

دوست دارم یامین

دوست دارم نگار

دوست دارم نگار

دوست دارم مهدی

دوست دارم مهدی

از این عکسم کی خوشش میاد نظر بده
۱

از این عکسم کی خوشش میاد نظر بده

سوئد خیلی باحاله

سوئد خیلی باحاله

یه لب خنده شیطونی

یه لب خنده شیطونی

تولدم مبارک
۱

تولدم مبارک

از این عکسم کی خوشش میاد
۱

از این عکسم کی خوشش میاد

هرکی موافق یه کوب لایک کنه

هرکی موافق یه کوب لایک کنه

هر کی لایک نکنه خر

هر کی لایک نکنه خر

دختر باید لوس باشه

دختر باید لوس باشه

دلم تنگ شده واسه اون درس نخوندنا یا وقتی اولین کلمه ایی یادت...

دلم تنگ شده واسه اون درس نخوندنا یا وقتی اولین کلمه ایی یادت...