حمیرا

حمیرا

زیباست

زیباست

نقاشی خدا

نقاشی خدا

به وزن ده کیلو

به وزن ده کیلو

ماهی کپور بزرگ

ماهی کپور بزرگ

به قد سگ توجه کنید

به قد سگ توجه کنید

کلاغ
۵۲

کلاغ

اوردن این سگ در بیرون ممنوع میباشد

اوردن این سگ در بیرون ممنوع میباشد

اندام بی ریخت

اندام بی ریخت

به وزن یک تن در ژاپن صید شده
۱

به وزن یک تن در ژاپن صید شده

امریکن

امریکن

از نژاد ببر و شیر میباشد و  واقعی است

از نژاد ببر و شیر میباشد و واقعی است

باور نکنید

باور نکنید

کوسه به طول 9 متر
۱

کوسه به طول 9 متر

بزگترین ماهی قرمز

بزگترین ماهی قرمز

باور نکنید

باور نکنید