سُـــــلالـــــه

mastanejon

بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری
من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم