عشق واقعی که پیدا کردنی نیست ساختنیه باید دونفره ساختش 😍 ❤ ️

عشق واقعی که پیدا کردنی نیست ساختنیه باید دونفره ساختش 😍 ❤ ️

اگر سردت است بگو تا یک آغوش بیشتر دوستت بدارم 🤗 ❤ ️

اگر سردت است بگو تا یک آغوش بیشتر دوستت بدارم 🤗 ❤ ️

تو آن اتفاقی باش که ثابت میکند #عشق تا بی نهایت زیباست

تو آن اتفاقی باش که ثابت میکند #عشق تا بی نهایت زیباست

🙏 🙏 خواهش میکنم دعا کنید برام

🙏 🙏 خواهش میکنم دعا کنید برام