نوشیدنی چی دوست دارید؟
۶

نوشیدنی چی دوست دارید؟

سیگاری های خندان هیچوقت نمیمیرند
۲

سیگاری های خندان هیچوقت نمیمیرند

های العمام او العشایر
۳

های العمام او العشایر

یادش بخیر عروسیم
۲

یادش بخیر عروسیم

شرافتا کلشو نگاه
۱

شرافتا کلشو نگاه

اینم گرونترین ماشین جهان که ماله یه عربیه
۳

اینم گرونترین ماشین جهان که ماله یه عربیه

خوشکله؟
۲

خوشکله؟