قنشنگه

قنشنگه

جون برای این موهاش

جون برای این موهاش

اینم همین طور

اینم همین طور

این عروسا مادرم دانلود کرد از ایترنت

این عروسا مادرم دانلود کرد از ایترنت

خخخخخخخ

خخخخخخخ

جون برای دهنت

جون برای دهنت

برندهی این مسابقه بارک اوباما

برندهی این مسابقه بارک اوباما

دندونش افتاده

دندونش افتاده

عکس کاریکاتور اوبما

عکس کاریکاتور اوبما

وای چه بوسش کردن

وای چه بوسش کردن

این چسبا چجور نمی فته

این چسبا چجور نمی فته

ههههه

ههههه

روداری نکی ها؟؟؟

روداری نکی ها؟؟؟

گفته چی

گفته چی

چه بدنی هرکه قیافهش رو بینه عاشقش میشه

چه بدنی هرکه قیافهش رو بینه عاشقش میشه

چه بچهایی آورده

چه بچهایی آورده

اینو می شناسین

اینو می شناسین

بابا جون برای این کفشا

بابا جون برای این کفشا

اگه میتونی یه آهو برای ما شکار کن

اگه میتونی یه آهو برای ما شکار کن