امین....

امین....

زیباست..درسته؟؟

زیباست..درسته؟؟

محشره..نه؟؟

محشره..نه؟؟

من که عاشقشم..شماچطور؟

من که عاشقشم..شماچطور؟

دوست داشتی اینجا زندگی میکردی؟

دوست داشتی اینجا زندگی میکردی؟

داداشی جون تکون نخور؟

داداشی جون تکون نخور؟

خروش دریا..

خروش دریا..

باکی بودی؟؟
۲

باکی بودی؟؟

خوشگله نه؟؟

خوشگله نه؟؟

دوست داشتید اینجا بودید؟

دوست داشتید اینجا بودید؟

مادرشوهرمهربون

مادرشوهرمهربون