مهری

mehri255

لایک ممنوع
کامنت آزاد

امتیاز
115580
دنبال کننده
1874
دنبال شونده
185
1

خواندن بی اندیشه بیهوده استو اندیشه بدون خواندن خطرناک#کنفو...

9

@benyamin1377 @parifar @jojoo@persiangulfff @hiresh@NA...

24

ای دوست بهارست و  بهارست و بهارستپر بزم هزاران گل از آوای هز...

8

‍ سکوت چرخ زمان را به دل نمی گیرمکه میوه داد سکوت از سکوت پر...

4

یوتوپیانیسمیوتوپیا که اصطلاحی بسیار شایع در علوم سیاسی می با...

38

یوتیلیتاریانیسم (اوتیلیته)نام یک فلسفه سیاسی است که در قرن 1...

1

هیومیسمنام فلسفه موضوعه دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی قرن 18 است...

1

هیومنیتاریانیسمعقیده به نوع پرستی و انسان دوستی و اعتقاد به ...

هیومنیسم1.نام نوعی از فرهنگ و کولتور است که ناشی از تعلیمات ...

هم آهنگی طبیعی (فرضیه)رجوع شود به اکونومی کلاسیک#واژگان_سیاس...

4

هگلیانیسمنام فلسفه هگل فیلسوف معروف آلمانی اوایل قرن 19 و عن...

3

ویگیسمویگ عنوان شایع حزب آزادیخواه (لیبرال) انگلیسی است که ت...

1

ویتالیسماصطلاح ویتالیسم در بیولوژی مفهوم آئینی را می رساند ک...

2

نیهیلیسمنیہیل در لغت به معنی ھیچ است و فلسفه نیهیلیسم در اصل...

1

نئوهگلیانیسمفلسفه هگل آلمانی در قسمت ایده آلیسم آن به خصوص ا...

1

نئومارکسیسمآیین نئومارکسیسم با مارکسیسم نوین نام دیگر آیین ژ...

1

نئوپلاتونیسمنئوپلاتونیسم یا افلاطونی جدید نام فلسفه منسوب به...

1

نامینالیسماعتقاد به این که آن چه عالم وجود دارد نام هاست و ت...

4

ناسیونالیسمناسیونالیسم جدید یا مکتب ملیت از محصولات قرون جدی...

1

میلیتاریسمعبارت است از اعتقاد به این که جنگ و همیشه آماده بو...