قفس چشمات چقدر موندنیست #خاص #جذاب #قشنگ #زیبا
۱۰

قفس چشمات چقدر موندنیست #خاص #جذاب #قشنگ #زیبا

بیردنیادی جوزلرون اماحیف.... #خاص #جذاب #قشنگ #زیبا
۶

بیردنیادی جوزلرون اماحیف.... #خاص #جذاب #قشنگ #زیبا

امان سنون جوزلرونن بیر نفر😍😂 #خاص #جذاب #قشنگ #زیبا
۳

امان سنون جوزلرونن بیر نفر😍😂 #خاص #جذاب #قشنگ #زیبا

#خاص #جذاب #قشنگ #زیبا
۱۰

#خاص #جذاب #قشنگ #زیبا

#جذاب #خاص #زیبا
۱

#جذاب #خاص #زیبا

اهنگ غمگین محسن ابراهیم زاده برای سردارشهیدحاج قاسم.رفتیو با...

اهنگ غمگین محسن ابراهیم زاده برای سردارشهیدحاج قاسم.رفتیو با...

بی رحم‌ نباشیم دلها خیلی شکننده ترازآنی هست که میدانیم
۳

بی رحم‌ نباشیم دلها خیلی شکننده ترازآنی هست که میدانیم

من اگر اشک به دادم‌ نرسد میشکنم #خاص #جذاب #زیبا
۲

من اگر اشک به دادم‌ نرسد میشکنم #خاص #جذاب #زیبا

به دریایی گرفتارم که موجش عالمی داره... #جذاب #خاص #هنری

به دریایی گرفتارم که موجش عالمی داره... #جذاب #خاص #هنری

#جذاب #خاص #هنری #زیبا
۱۰

#جذاب #خاص #هنری #زیبا

دلتون شادشادشادصبحتون بخیروشادی #خاص #جذاب #زیبا #بینظیر
۱۰

دلتون شادشادشادصبحتون بخیروشادی #خاص #جذاب #زیبا #بینظیر

تقدیم مجاهدان خستگی ناپذیر کادردرمان که فرشته وارجان درطبق ا...
۵

تقدیم مجاهدان خستگی ناپذیر کادردرمان که فرشته وارجان درطبق ا...

بزن باران که غم دارم امشب...
۸

بزن باران که غم دارم امشب...

#زیبا #خاص #جذاب #بینظیر

#زیبا #خاص #جذاب #بینظیر

مژده ای دل که مسیحانفسی میاید #جذاب #زیبا #بینظیر

مژده ای دل که مسیحانفسی میاید #جذاب #زیبا #بینظیر

#جذاب #خاص #بینظیر #زیبا
۶

#جذاب #خاص #بینظیر #زیبا

بلکه سن منه بویوک هدیه اولدون #خاص #جذاب #بینظیر
۲

بلکه سن منه بویوک هدیه اولدون #خاص #جذاب #بینظیر

گولور هی الده جامیم‌ کفلی کفلی... #خاص #جذاب #بینظیر #زیبا

گولور هی الده جامیم‌ کفلی کفلی... #خاص #جذاب #بینظیر #زیبا

غم فراق تو درباورم نمیگنجد...
۹

غم فراق تو درباورم نمیگنجد...

همینه عشق... #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ

همینه عشق... #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ