گل دار شدم
۹

گل دار شدم

پاییز 99
۹

پاییز 99

گوگولی
۲۷

گوگولی

دوستی
۲۰

دوستی

خداروشکر
۱۸

خداروشکر

تصویرسازی
۱

تصویرسازی

تصویرسازی
۸

تصویرسازی

کاردانشجویی
۲

کاردانشجویی

خوابالو
۹

خوابالو

نقاشی
۱۴

نقاشی

#آبرنگاین نیز بگذرد ...یه بهاردیگه گذشت بقول اقاجون تنها چیز...

#آبرنگاین نیز بگذرد ...یه بهاردیگه گذشت بقول اقاجون تنها چیز...

منو میگه ها😊💜فکر نمیکردم کسی چیزی بخواد بگه عجیبه که استقبال...
۸

منو میگه ها😊💜فکر نمیکردم کسی چیزی بخواد بگه عجیبه که استقبال...

‌حاصل دوران قرنطینه ‌بماندیادگاری #‌هنری #نقاشی #طراحی #طبیع...
۲

‌حاصل دوران قرنطینه ‌بماندیادگاری #‌هنری #نقاشی #طراحی #طبیع...