شمع قلبی در حال سوختن با گل برگ های قرمز عاشقانهتو رفتی و تن...
۱

شمع قلبی در حال سوختن با گل برگ های قرمز عاشقانهتو رفتی و تن...

بی حــس شده ام ؛از دردهایـــــم....از بغض هایـــم....فقــط گ...
۳

بی حــس شده ام ؛از دردهایـــــم....از بغض هایـــم....فقــط گ...

گر بنا باشد …دلم را جز تو ، آبادش کند …این …دل …ویران …همان ...

گر بنا باشد …دلم را جز تو ، آبادش کند …این …دل …ویران …همان ...

ای جان

ای جان

دوست دارم نگات کنم تاکه بیحال بشمتو ازم دل ببری منم اغفال بش...

دوست دارم نگات کنم تاکه بیحال بشمتو ازم دل ببری منم اغفال بش...

بهچشم هایت بگو …انقدر برای دلَم رجز نخوانند …من اهل جنگ نیست...
۱

بهچشم هایت بگو …انقدر برای دلَم رجز نخوانند …من اهل جنگ نیست...

بی حــس شده ام ؛از دردهایـــــم....از بغض هایـــم....فقــط گ...
۲

بی حــس شده ام ؛از دردهایـــــم....از بغض هایـــم....فقــط گ...

مرهم درد مرد، گریه کردن نیستدر آغوش گرفتن یا، در آغوش رفتن ن...

مرهم درد مرد، گریه کردن نیستدر آغوش گرفتن یا، در آغوش رفتن ن...

انسانهای خوب همانند گلهای قالی اندنه انتظار باران را دارند و...

انسانهای خوب همانند گلهای قالی اندنه انتظار باران را دارند و...

جنس دلتان از چیست ؟که اصلا تنگ نمی شود …جملات ناب و زیباهیچ ...
۳

جنس دلتان از چیست ؟که اصلا تنگ نمی شود …جملات ناب و زیباهیچ ...

دلم عاشقانه لحظه ای را می خواهد !که تو باشی …همین کنار نزدیک...

دلم عاشقانه لحظه ای را می خواهد !که تو باشی …همین کنار نزدیک...

غزلهایم مشقی از هجرت توستهر چند ناچیز!هدیه ی چشمانت می کنمکه...

غزلهایم مشقی از هجرت توستهر چند ناچیز!هدیه ی چشمانت می کنمکه...

مرا دوست بدار !به سانگذر از یک سمت خیابانبه سمتی دیگر؛اول به...

مرا دوست بدار !به سانگذر از یک سمت خیابانبه سمتی دیگر؛اول به...

هر شب به تُ فکر می‌کنم!و تنهاییاتفاقِ سنگینی ست،که در آغوشم ...

هر شب به تُ فکر می‌کنم!و تنهاییاتفاقِ سنگینی ست،که در آغوشم ...

شبی دست از سرم بردار و سر بر شانه ام بگذاربکش بر سینه این دی...

شبی دست از سرم بردار و سر بر شانه ام بگذاربکش بر سینه این دی...

بههوایچشم مستتدل و دین به باد دادمتوبه قلب وجان چه کردیکه گر...

بههوایچشم مستتدل و دین به باد دادمتوبه قلب وجان چه کردیکه گر...

روح من باشکه من مرده چشمان توامعاشقم باشکه من چشمه جوشان توا...
۳

روح من باشکه من مرده چشمان توامعاشقم باشکه من چشمه جوشان توا...

بی هیچ صدائی می آینـ ــــــــــــدزمانی که نمی دانــــ ـــــ...
۳

بی هیچ صدائی می آینـ ــــــــــــدزمانی که نمی دانــــ ـــــ...