milad4565

پستام مخاطب خاصی نداره و واسه دل خودمه ....
تنهایی راترجیح بده به تن‌هایی که،
روحشان با دیگریست!
تنهایی تقدیر من نیست ترجیح من است!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌
نه کسی را می خواهم که
عاشقم باشد ،
نه نیازی به توجه و محبتِ
کسی دارم ...
این روزها ؛ فقط خلوتی
دنج و بدونِ واسطه
می خواهم ،
به دور از نگاه ها ،
به دور از قضاوت ها ،
به دور از تمامِ بی انصافی ها ...
جایی که نه صدایی باشد برایِ شنیدن ،
نه حرفی برایِ گفتن ،
و نه اشکی برایِ ریختن ...
جایی که کمی نفس بکشم ،
کمی فکر کنم ،
کمی آرام بگیرم ...

کاش کسی می فهمید
وزن یک آه
در زمان دلتنگی
چقدر سنگین است...

امتیاز
784590
دنبال کننده
139
دنبال شونده
178

شب را بهانه میکنم برای پرسه زدن در کوچه‌های خیالشاید بگیرد د...

اگه همه بد بودنو بدی بهت کردنتو خوب باش و خوب بمونخوبی تورو ...

امشب قبل خواب یه کوچولو فکر کنبه اطرافت،خانوادت،به دوستاتبه ...

خودت،خودد را دوست داشته باشکه در این دنیا سایه‌ات هم تو را ه...

2

تقدیم ب قلب های عاشق

1

واقعااا چقدر اشناست این روزهااا

4

قربون تیات برم

نتوانستمکه بگویمدلم اینجا مانده استمن پی گمشده ام آماده امار...

3

حس خوب یعنیپاییزت را یک نفر هست که بهار کندو یک نفر کنار فصل...

1

شنیدی میگن اونی که گریه میکنه یه درد دارهاونی که میخنده هزار...

1

«به قول حسین پناهی»؛اﺣــﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻢ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ،ﺗ...

اگر می خواهی حالت همیشهخوب باشد حالت رابه حال دیگران گره نزن...

لب خاموشنمودار دل پر سخن است !در میان اشکها پرسیدمش خوشترین ...

کاش برگردَم به روزاییکه تنها دغدغه یِ زندگیمگم شدنِ تیلهِ ها...