امتیاز
2154600
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
53

ووییی #کیی #یادشه؟

9

#yymm:smiling_face_with_horns::two_hearts::kiss_mark::splash...

1

#^^:smiling_face_with_horns::kiss_mark::yellow_heart::splash...

2

#^^:smiling_face_with_horns::kiss_mark::yellow_heart::splash...

1

#°°:growing_heart::eyes::seedling::sleeping_symbol::splashin...

#°°:growing_heart::eyes::seedling::sleeping_symbol::splashin...

2

#*_*:smiling_face_with_horns::yellow_heart::fallen_leaf::sle...

13

تابستون رو چجوری میگذرونید؟:eyes: :sunflower: :musical_note:...

1

#:eyes::two_hearts::seedling::splashing_sweat_symbol:

#:eyes::two_hearts::seedling::splashing_sweat_symbol:

#:sleeping_symbol::eyes::mouth::love_letter::dizzy_symbol:

#:sleeping_symbol::eyes::mouth::love_letter::dizzy_symbol:

2

#:eyes::sleeping_symbol::revolving_hearts::musical_note:

1

#:eyes::sleeping_symbol::revolving_hearts::musical_note:

1

کَسایی کِه #دوسِشون داری ، تَنها کَساییَن کِه دوسِت نَدارَن ...

1

وقتی بهم بی #محلی میکنی دنیا تو گلوم جمع میشه و میخواد بترکه...

1

ما خودِمون از #زندگی خودمون خَسته شدیم شما خستِه نَشدی انقد ...

2

-زِندِگی مَن یه تِرَن #هَوآییه که موقِع اوج گرِفتَن عَز کآر ...

:balloon::love_letter::beating_heart::comet::droplet:

2

:balloon::love_letter::beating_heart::comet::droplet: