مَنم میتونصمَ عزَیزِع دلح کصی باشَم وَلی خَرجَم زیادعّ فقد بابام عز پَصَم بر میآد😹

مَنم میتونصمَ عزَیزِع دلح کصی باشَم وَلی خَرجَم زیادعّ فقد بابام عز پَصَم بر میآد😹

دعی مَلَکِعِ رویاهام هِیچ وَقت بِع دُنیاع نَیومَد چون نَنَش پِصَر زاع بود!

دعی مَلَکِعِ رویاهام هِیچ وَقت بِع دُنیاع نَیومَد چون نَنَش پِصَر زاع بود!"😹