17

فقط مهراب و تتلو همین ولی بیشتر مهراب خسته صدا تو کامنت بگین

3

زود بفرسین تو کامنت😄😎

1

ما ایقد درد کشیدیم که دیگه هیچ دردیو حس نمیکنیم

# جناب تتلو

1

بعد سه سال هنوز فکرم ب تو درگیره

دنیای دروغ و بی وفا

نمک نشناس زیاد هس حواست باشه رفیق

برم تو تیلش