mohamad4471

امتیاز
195600
دنبال کننده
132
دنبال شونده
178
35

تقدیم به شما رفقا 😀😀😀🌹🌹🌹🌹

18

تقدیم به شما رفقا 😀😀😀🌹🌹🌹🌹

87

در سقوط هم میتوان"سهمگین""باشکوه""باصلابت ""و زیبا بود"این ر...

73

در جیب هایتیک مشت امید بریز...از چوب لباس چند رویا بردارروی ...

159

چه کسی میداند؟که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟چه کسی ...

45

تنها صداست که می ماندو امان از صدای او...که ابدی شد درگوش من...

20

فراسوی تکرار هاپنجره ای استکه من در انجابا توقدم می زنمچایی ...

22

دوست خوب غمها را از بین نمیبرد.اما کمک میکند با وجود غمها مح...

45

.🍀زلال باشیم💦زیبایی در زلالیست🍀اگر زلال باشیم💦دنیا با تمام ز...

61

معجزه کلمات رادریابو زیبا سخن بگوجملات وکلماتبیان کننده احسا...

157

بر سر آنم که گر ز دست بر آیددست به کاری زنم که غصه سرآید... ...

39

دلتنگی.. یادگار زیبایے ست...! ازدوست داشتن عزیزی،،، زمانے ڪه...

17

زندگی زیباست ای زیبا پسندزنده اندیشان به زیبایی رسندآن قدر ز...

5

زندگی هدیه ای ستبرای شادیتنها کسانی شادند کهاز گذشته و آینده...

10

به قول خسرو شکیباییعید واقعی از آن کسی اسـت که پایان سالش را...