اینا پیش عاشق ترینتون باشه میرم سفر.برگشتم بهم پسش بدید.

اینا پیش عاشق ترینتون باشه میرم سفر.برگشتم بهم پسش بدید.

دو پیشواز بابک جهانبخش.

دو پیشواز بابک جهانبخش.

لایکش کن میدونم خوشت اومد.

لایکش کن میدونم خوشت اومد.

لایکو نزنی دروغ گفتی.

لایکو نزنی دروغ گفتی.

لایکو بزن دیییگهه.

لایکو بزن دیییگهه.

اینم از برادر ما.

اینم از برادر ما.

آغا ما نوکر هرچی با مرامه.

آغا ما نوکر هرچی با مرامه.

فقط عاشقا بخونن.

فقط عاشقا بخونن.

به افتخارش دوتا بشین پاشو برو.

به افتخارش دوتا بشین پاشو برو.

هرکی معتقده لایک کنه.
۲

هرکی معتقده لایک کنه.

هرکی اعتقاد داره لایک کنه.!!
۱

هرکی اعتقاد داره لایک کنه.!!

ماشین عروسی برارم.:-)

ماشین عروسی برارم.:-)

پیکان کجا نرفته؟

پیکان کجا نرفته؟

به افتخارش لایک کنید.

به افتخارش لایک کنید.

اینم من بالی یکی از کوه های مریوان.

اینم من بالی یکی از کوه های مریوان.

مگه چیه اینم عکس منه.

مگه چیه اینم عکس منه.

اینم ببینیم.

اینم ببینیم.

انم دیدیم.

انم دیدیم.

همه جور دیدیم ولی اینجور ندیده بودیم.

همه جور دیدیم ولی اینجور ندیده بودیم.