بوتیک کشوری

بوتیک کشوری

صدامو داری؟؟؟؟

صدامو داری؟؟؟؟

دهه هفتاد یا

دهه هفتاد یا

بوتیک کشوری @turkey_brandd@telegram.com/turkey_brandd

بوتیک کشوری @turkey_brandd@telegram.com/turkey_brandd

به این میگن قدرت

به این میگن قدرت

ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻮ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ...

ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻮ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ...

لایک داره این حرف پوتین

لایک داره این حرف پوتین

لبیک یا حسین

لبیک یا حسین

من و استاد بزرگ
۱

من و استاد بزرگ

جاده ی مشند
۲

جاده ی مشند