امتیاز
90
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

عاقبت زیاد بلند بودن

1

درمان دلتنگی=عشق=خدا