moshtaba6663

moojtaba6663

هر چه میخواهد دل تنگت بگو...
https://harfeto.timefriend.net/16098211674471


پایان... نقطه سرخطی دیگر وجود ندارد#خداحافظ  .... ....   ...

پایان... نقطه سرخطی دیگر وجود ندارد#خداحافظ .... .... ...

.... ....#خداحافظی             #تنهایی

.... ....#خداحافظی #تنهایی

#کپشن.... بخدا حالم خوب بود... نمیدونم چی شد یهو دلم گرفت، ب...

#کپشن.... بخدا حالم خوب بود... نمیدونم چی شد یهو دلم گرفت، ب...

دلت ک گرفت باید یه جایی باشه ک خلوت کنی باخودت، یه جایی ک هی...
۲

دلت ک گرفت باید یه جایی باشه ک خلوت کنی باخودت، یه جایی ک هی...

#تنهایی

#تنهایی

فکر کردم هنوز زمستان است، نگو بهار زودتر از همیشه امده در با...

فکر کردم هنوز زمستان است، نگو بهار زودتر از همیشه امده در با...

به ساعت 00:00 عاشقی #تنهایی
۱

به ساعت 00:00 عاشقی #تنهایی

#تنهایی

#تنهایی

کاش دنیا وارونه بود، مرده بودیم در سن پیری، زنده میشدیم و کم...
۱

کاش دنیا وارونه بود، مرده بودیم در سن پیری، زنده میشدیم و کم...

... و نشانه های بهار یکی یکی از راه میرسد... وچقدر زیباست ک ...

... و نشانه های بهار یکی یکی از راه میرسد... وچقدر زیباست ک ...

#چالش_حرف_ناشناس... ممنونم ازت بابت اینکه یادم کردی ناشناس ع...

#چالش_حرف_ناشناس... ممنونم ازت بابت اینکه یادم کردی ناشناس ع...

#نوشته_برای_خودم... منو ببخش بابت بدیهایی ک بهت کردم مشتبا ج...

#نوشته_برای_خودم... منو ببخش بابت بدیهایی ک بهت کردم مشتبا ج...

زیاد ک باشی.،،،زیادی میشی... #تنهایی

زیاد ک باشی.،،،زیادی میشی... #تنهایی

... کوله ام را بردارم و برای همیشه ازاینجا بروم... جایی ک هی...

... کوله ام را بردارم و برای همیشه ازاینجا بروم... جایی ک هی...

تنها برای خودت باش#گریه امن ترین راه است #تنهایی

تنها برای خودت باش#گریه امن ترین راه است #تنهایی

همه چیز ب خودت بستگی داره، بفهم... #تنهایی

همه چیز ب خودت بستگی داره، بفهم... #تنهایی

🤔🤔🤔؟؟؟ #تنهایی

🤔🤔🤔؟؟؟ #تنهایی

#تنهایی
۱

#تنهایی

#تنهایی

#تنهایی

#تنهایی

#تنهایی