چرا واسه آدمهایی اشک می ریزیم که حتی اشکامون رو پاک نمی کنن؟
۵

چرا واسه آدمهایی اشک می ریزیم که حتی اشکامون رو پاک نمی کنن؟

خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم:face_with_stuck-out_to...
۳۳

خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم:face_with_stuck-out_to...

خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم:face_with_stuck-out_to...
۱

خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم:face_with_stuck-out_to...

خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم:face_with_stuck-out_to...
۲

خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم:face_with_stuck-out_to...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:  :smi...
۲

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smi...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:  :smi...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smi...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:  :smi...
۱

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smi...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:  :smi...
۶

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smi...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:  :smi...
۱

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smi...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...
۱

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...
۵

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue: :face_...
۲

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue: :face_...

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue: :face_...
۱۰

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue: :face_...

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue: :face_...
۲

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue: :face_...

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...
۱

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...
۲

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...
۲

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...
۱

جون جون جشنو چراغون کنین :face_with_stuck-out_tongue::face_t...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...
۲

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...

زندگیه من بود ولی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smil...