صدای قلبت گوش کن
۲

صدای قلبت گوش کن

مقصد ناکجاآباد
۱

مقصد ناکجاآباد

#عاشقانه #عشق

#عاشقانه #عشق

#عاشقانه #عشق

#عاشقانه #عشق

چه حالی میده توی اتوبان موتور سواری

چه حالی میده توی اتوبان موتور سواری

خاطرات گذشته

خاطرات گذشته

کی یادش هست؟؟؟؟؟

کی یادش هست؟؟؟؟؟

حالم بده

حالم بده

هرکی مادرش دوست لا یک کنه #عاشقانه

هرکی مادرش دوست لا یک کنه #عاشقانه

فقط گوش کنید

فقط گوش کنید

#عاشقانه #عشق

#عاشقانه #عشق

گریه ام گرفته

گریه ام گرفته

بفرما قلیان
۱

بفرما قلیان

دایی دوستم روحش شاد
۷

دایی دوستم روحش شاد

غم وغصه

غم وغصه

تنهای را دوست دارم

تنهای را دوست دارم

#عاشقانه

#عاشقانه

جاده چالوس

جاده چالوس

طنز #عاشقانه

طنز #عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه