نادین

naden

متاهل

امتیاز
182040
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

روزت مبارک:-)

1

گفتم: مادر
گفت:جانم
گفتم:درد دارم
گفت:دردت بجانم
گفتم:گرسنه ...

11

به حرفهایی که میخواهی بزنی دقت کن؛ شاید همین حرفها، دلی را ن...

4

صبح بخیر

9

شب بخیییر