دستانت جهان بی پایان آرزوهاست❤

دستانت جهان بی پایان آرزوهاست❤

بی تو نفس کشیدنم .... عمر تباه کردن است....

بی تو نفس کشیدنم .... عمر تباه کردن است....

ز همه دست کشیدم ک تو باشی همه ام....

ز همه دست کشیدم ک تو باشی همه ام....

کسی سوال میکند برای چه زنده ای و من برای زندگی تورا بهانه میکنم...

کسی سوال میکند برای چه زنده ای و من برای زندگی تورا بهانه میکنم...