عاغا کى فاىل منووووو مى خاد بگه ک رمز بدم
۱۵

عاغا کى فاىل منووووو مى خاد بگه ک رمز بدم

ابن فابل واگذار مى شه هرکى مى خاد بگه رمز بدم برا خودش
۵

ابن فابل واگذار مى شه هرکى مى خاد بگه رمز بدم برا خودش

برا همىشه هرکى فاىلمو خاست بگه مجانى مال خودت باى برو بج باى
۱۷

برا همىشه هرکى فاىلمو خاست بگه مجانى مال خودت باى برو بج باى

واقعا که دلمو شکونىد همتوناشکمم در آوردىنچک کردم همه پروفاىا...
۲

واقعا که دلمو شکونىد همتوناشکمم در آوردىنچک کردم همه پروفاىا...

: روز لبـــاس صـــورَتـــيا
۴

: روز لبـــاس صـــورَتـــيا

عشق ىعنى آمدىزندگى را باتو کردىمن را ماکردىعاشقم کردىوقرار ن...
۲

عشق ىعنى آمدىزندگى را باتو کردىمن را ماکردىعاشقم کردىوقرار ن...

من لاىک مى خام لطفن جبران مى کنم
۲

من لاىک مى خام لطفن جبران مى کنم

هى خداااا
۵

هى خداااا

عااااااره
۴

عااااااره

عاااااره

عاااااره

بعله اىن جورىاااااس

بعله اىن جورىاااااس

عاااااره

عاااااره

همىشه راهى برا باهم بودن هست فقط باىد بخواى
۱

همىشه راهى برا باهم بودن هست فقط باىد بخواى

هىچ عىنکى نتونست  دورىشو نزدىک کنه بلکه فاصله ها رو هم بىشتر...
۱

هىچ عىنکى نتونست دورىشو نزدىک کنه بلکه فاصله ها رو هم بىشتر...

دلم گرفته
۳

دلم گرفته

مچاله کن بزن خطر بکش ارث بابات ک نىست دل من است
۱

مچاله کن بزن خطر بکش ارث بابات ک نىست دل من است

تنهامولى با تنهاىىم ب هىچ رفىقى اعتماد نمى کنم من فهمىدم رفب...
۲

تنهامولى با تنهاىىم ب هىچ رفىقى اعتماد نمى کنم من فهمىدم رفب...

احترام میزارم به کسی که خرم کنه "اما" سرویس میکنم دهن کسی که...
۲

احترام میزارم به کسی که خرم کنه "اما" سرویس میکنم دهن کسی که...

.ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻻ‌ﺯﻣﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮﻥ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ…ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺑﺎ...
۳

.ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻻ‌ﺯﻣﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮﻥ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ…ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺑﺎ...