ناجي

najiiiiiii

√√وقتي ارزشها عوض ميشوند؛كه عوضيها با ارزش ميشوند√√

ﺳﻤﺮﻩ ﻭﺣﭽﻴﻬﻪ ﺍﺷﮕﺪ ﺣﻠﻮ ﻟﻮ ﺳﻮﻟﻔﺖ ﻳﺘﮕﺎﻃﺮ ﻣﻦﺍﺷﻔﺎﻓﻬﻪ ﻟﻴﻠﻮ ﻭﺷﮑﺮﻭ ﻟﻮ...
۱

ﺳﻤﺮﻩ ﻭﺣﭽﻴﻬﻪ ﺍﺷﮕﺪ ﺣﻠﻮ ﻟﻮ ﺳﻮﻟﻔﺖ ﻳﺘﮕﺎﻃﺮ ﻣﻦﺍﺷﻔﺎﻓﻬﻪ ﻟﻴﻠﻮ ﻭﺷﮑﺮﻭ ﻟﻮ...

انا حظی مثل الحدر
۲

انا حظی مثل الحدر

عکس هوایی و پل ازادگان شوشتر

عکس هوایی و پل ازادگان شوشتر

نمایی از قلعه سلاسل(البته ی زمانی بود)

نمایی از قلعه سلاسل(البته ی زمانی بود)

پل تاریخی بند لشکر در شوشتر
۱

پل تاریخی بند لشکر در شوشتر

ابشارهای شوشتر(اسیاب های ابی)
۱

ابشارهای شوشتر(اسیاب های ابی)

غروب شوشتر

غروب شوشتر

خخخخخ
۲

خخخخخ

بدون شرح

بدون شرح